Aansprakelijkheid en privacy

Aansprakelijkheid
Ik werk complementair/ aanvullend aan reguliere behandelwijzen.Ik ben niet aansprakelijk als gevolg van directe en/of indirecte schade gerelateerd aan deelname aan het verkeer en/of wijzigingen in behandel- of ontwikkeltrajecten welke zijn voorgeschreven door andere professionals. 

Mocht je iets willen wijzigen in een behandel- of ontwikkeltraject, bijvoorbeeld medicijngebruik, doe dat dan in overleg met de professional die dat heeft voorgeschreven.

Privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens. Als jouw behandelen therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden (Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming):
– Om andere zorgverleners te informeren;
– Voor het zorgvuldig overdragen van het dossier in het geval ik jouw behandeling niet voort kan zetten;
– Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.;
– Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik om een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die je ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar:
– Naam, adres en woonplaats 
– Geboortedatum 
– De datum van het consult 
– Een korte omschrijving van het consult 
– De kosten van de sessie

Wat te doen bij klachten?
Uiteraard doe ik er alles aan om al mijn cliënten zo correct mogelijk te behandelen. Mocht het toch onverhoopt tot een klacht of geschil komen, dan hoop ik dat we er in eerste instantie samen uit kunnen komen. Lukt dat niet, dan kunnen cliënten contact opnemen met de VBAG.